झोपलीस का अजून सखे झोपलीस का अजून सखे

          ऊठ ना ऊघड तुझे डोळे   ? 

          स्वागताला बघ तुझ्या वेडे

          फुलले किती, फुलांचे मळे  ? 


          अंधाराची चिरीत कवाडे

          क्षणी खुले ऊजेडाचे टाळे

          झाड वेलींनी सूर धरला

          पाखरे काढिती गोड गळे  . 


          ऊष्ण:काळी ऊधळीत मोती

          भेटीस येई  घन  सावळे

           सूर सनई  मंगल  ध्वनी

           जागले देव आणि देवळे   . 


           डोंगरा मागून रवी आला

           शेंदराचे जणू तुटे  गोळे

           भरात कशी, गात चालली

           नदी पाणी गोड झुळ  झुळे   ? 


           अंधार सरे  , ऊजेड भरे

           जागी झाली प्रकाशाची बाळे

           सावर कुंतल, आले गाली

           नंदा दीप  मंद मंद  जळे   . 


    _____     राणी

रामेश्वर लिंबुळे

Post a Comment

0 Comments