Advertisement

रम्य सांज ऊतरते

 रम्य सांज ऊतरते

       माझ्या गाव अंगणात

       रंग नभी ऊधळती

       स्वागताला आसमंत  . 


       गोल भाकरीचा चंद्र

       चूल चुल्हा, सांज वात

       मूक पैंजणाचा नाद

       दारी येते मधू रात   . 


       ओढी काया काजळाची

       झाड वेली रेंगतात

       जाई जूई रातराणी

       गंध कसे पेरतात  ? 


       भुई चांदण्याचा कोट

       लुक लुक करतात

       आकाशाच्या झुंबराला

       दिवे दिवे टांगतात  . 


       कात टाकी दरवळ

       श्वास श्वास झिंगतात

       निशा राणी जाळे फेकी

       जीव सुखे पेंगतात   .

कवी-रामेश्वर लिंबुळे 

9552566007

हिंगोली

Post a Comment

0 Comments