Advertisement

जवळ होतो शांत नदीच्या काठावर

  

जळत होता शांत
           नदीच्या काठावर...
           गेले सगळे निघून
               राहिले थोडेच
    मोजण्याइतके बोटावर...
     कोणाचेच लक्ष नव्हते
         बापाच्या सरणावर...
      लगबगीत जाण्याच्या
               मुलगा बोलला
काही राहिलं तर नाही ना
            शेवटी  तो बापच
          जळतांनाही रडला
 आणि तिथूनच पुटपुटला
                  तोच राहिला
         तू जगतोस ज्याच्या
                        थाटावर...
              निघून गेले सारे
      बाप एकटाच राहिला
                        घाटावर...

Post a Comment

0 Comments